Nyheter

Stäketfläcken


Som ni både sett och hört så har arbetet med den nya bron dragit igång, något som också hänger samman med detaljplanen som kommunen nu tar fram för delar av Stäketfläcken.

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och bland alla synpunkter som inkommit har även vi från Stäkets Fastighetsägareförening givit vår syn på de utvecklingsmöjligheter för Stäket som planförslaget öppnar för.

 

Viktigt är att oavsett vad vi tycker så kommer det bli en bredare väg och bredare bro, det i sig medför risk för högre hastigheter och mer trafik. Vi vill här försöka ge vår syn på möjligheter framåt.

 

Lite olika perspektiv för framtiden: 

I SFF har vi sen länge diskuterat kring att göra Stäketfläcken ännu finare för friluftsliv. Vi ser därför positivt på att området nu detaljplaneras och att det enligt förslaget bildas en parkremsa med en planerad gång- och cykelgrusväg utmed stranden ner mot Bonäsbadet. Idag är det som sagt privat mark och helt utan tillträde för oss Stäketbor eller andra besökare. I och med denna plan öppnas det upp och knyter ihop båtklubbsområdet hela vägen ner till Bonäsbadet.

 

 

Allmänna grönområden eller privat tomtmark?

All bebyggelse som nu planeras sker på idag privat tomtmark. Det vill säga - inga allmänna grönområden används för bebyggelsen.

I informationsflödet kring detaljplanen har det dock förekommit en missuppfattning om att detaljplanen skulle minska möjligheterna för friluftslivet att ”få plats”- något som med andra ord inte stämmer. Med detaljplanen skapas tvärtom mer mark för friluftslivet genom att kommunen kommer att förvärva mark för skapa den nya parkremsan, inkl strandpromenad, från båtklubben och söderut mot Bonäsbadeet; mark som i dagsläget är privat tomt.

 

Genom den nya planeringen ser vi ett värde i att en del ytor utmed Enköpingsvägen som idag är rätt osnygga med tex containrar  kan ersättas med låg, fin bebyggelse - som kanske även kan bli en attraktiv möjlighet för dem av oss som vill flytta från villan men ändå bo kvar i Stäket.

 

Strandpromenad och nyetableringar

Med en attraktiv strandpromenad och en fin och lågmäld tillkommande bebyggelse ser vi också en möjlighet att Stäketfläcken kan bli ett uppskattat besöksmål även för besökare från andra kommuner. Och då kanske chansen till en nyetablering av en restaurang / café ökar – något som känns viktigt nu när Eriks servering vid Stäkets Skeppshandel stängt.

 

Med lite fler bostäder och Stäketfläcken som ett ännu attraktivare friluftsbesöksmål, så ökar sannolikt underlaget även för bättre turtäthet för bussarna – något som många av oss efterfrågar.

 

Summering

Vi ser flera viktiga mervärden med den utveckling som detaljplanen kommer ge.

Och omvänt; om detaljplanen INTE skulle genomföras, så blir det enda som händer att Trafikverket bygger klar sin nya, bredare dragning av Enköpingsvägen med högre bro och troligen högre trafikhastighet, högre buller mm.  Dvs: utan detaljplanen blir det inga förbättringar, ingen strandpromenad eller uppsnyggad och ny bebyggelse – utan enbart en större och bullrigare väg.

 

Vad händer nu?

Nu under våren följer vi hur kommunens arbete med detaljplanen fortsätter, att man hela tiden har en hög ambition när det gäller kvalitet och planering för fin utformning av bebyggelsen, parkmark och allt annat som ingår i planen. För oss är det superviktigt - att hela lösningen kring Stäketfläcken blir snygg, attraktiv och ett lyft för alla oss som bor i Stäket.

Fram mot hösten kommer sen den slutjusterade detaljplanen gå vidare till beslut i kommunen.

 

Har du tankar och vill vara med och påverka – gå med i SFF!